Tuinarchitectuur De Winne

Algemene Voorwaarden

 1. Algemene bepalingen
  • Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke orderbevestiging uitgaande van Tuinarchitectuur De Winne BV en op elke overeenkomst tussen de klant en Tuinarchitectuur De Winne BV.
  • Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-afdwingbaar is. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

 1. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst
  • Foto’s, catalogi, folders of andere door Tuinarchitectuur De Winne BV geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. De offertes blijven één (1) maand geldig.
  • Tuinarchitectuur De Winne BV levert haar prestaties conform de criteria van een middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.
  • Een voorontwerp kan slechts ten hoogste twee (2) maal volledig worden aangepast c.q. gewijzigd. Indien zich een derde maal substantiële wijzigingen voordoen, worden deze wijzigingen als meerwerk beschouwd en als dusdanig aangerekend. Desgevallend zal een uurtarief van 55,00 Euro excl. BTW worden aangerekend.
  • De start van de werken geldt automatisch als goedkeuring van het ontwerp en bijhorende plannen. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Tuinarchitectuur De Winne BV.
  • Tuinarchitectuur behoudt het recht om de inhoudelijke verandering van een ontwerp te weigeren wanneer dit indruist tegen goed vakmanschap, esthetica, de regels van de kunst en / of haar inzichten.
  • De klant dient alle informatie te verstrekken, die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens.
  • Kapvergunningen, bodemtechnische verslagen, bouwaanvragen, plaatsing van wegsignalisatie e.d., die wettelijk nodig zijn voor de correcte uitvoering van de werken, worden steeds door de klant tijdig aangevraagd. Tuinarchitectuur De Winne BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor niet voldane vergunningen en / of wettelijke noodzakelijkheden. Alle kosten verbonden aan de verplichtingen in hoofde van de klant vallen ten zijne laste.
  • Op schriftelijk verzoek van de klant kan worden voorzien in begeleiding door Tuinarchitectuur De Winne BV van de uitvoeringswerken door de klant zelf of derde. Deze werfcontroles zullen worden aangerekend aan een uurtarief van 55,00 Euro excl. BTW.

 

 1. Prijzen en betaling
  • Tuinarchitectuur De Winne BV zal de opdracht uitvoeren tegen de prijs, die tussen de klant en Tuinarchitectuur De Winne BV werd overeengekomen. De prijzen zijn exclusief de fiscale lasten, die ten laste zijn van de klant. Voorafgaand aan het opstellen van een offerte zal een plaatsbezoek plaatsvinden. Dit plaatsbezoek is kosteloos.
  • De betalingsmodaliteiten met betrekking tot de door Tuinarchitectuur De Winne BV uit te voeren diensten zijn als volgt: 30% bij ondertekening van de offerte; 30% na voorleggen van het eerste voorontwerp en 40% bij het indienen van het dossier.
  • Elke op de vervaldag niet-betaalde factuur wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 10% per jaar, alsook met een schadebeding van 10%, met een minimum van 75,00 Euro, dit alles zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen die door de klant verschuldigd zijn ingevolge zijn wanprestatie.
  • Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Tuinarchitectuur De Winne BV zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomsten te schorsen en dit zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.
  • Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de tien (10) kalenderdagen na factuurdatum door de klant, bij aangetekend schrijven, worden betwist.
  • De betaling of ingebruikname van de geleverde diensten / hun voorwerp geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de diensten / hun voorwerp, behoudens tegenbewijs.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Tuinarchitectuur De Winne BV is niet aansprakelijk voor eventuele uitvoeringsfouten, noch voor vertragingen als gevolg van onduidelijkheden of aanpassingen aan het ontwerp, dewelke niet toerekenbaar zijn aan Tuinarchitectuur De Winne BV.
  • De uitvoerder is verantwoordelijk om alle maatuitvoeringen en niveaus op de plannen zelf na te meten en uit te zetten. Tuinarchitectuur De Winne BV kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor uitvoeringsfouten of vertragingen in de werken ten gevolge van maatvoering en / of niveaus aanwezig op de plannen.
  • Tuinarchitectuur De Winne BV vergoedt de opdrachtgever slechts voor schade, (i) voortvloeiend uit een gebrek in de diensten / hun voorwerp, of (ii) geleden door opzet of grove fout.
  • Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele, buitencontractuele, of contractuele aansprakelijkheid) van Tuinarchitectuur De Winne BV zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade, met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW), gefactureerd door Tuinarchitectuur De Winne BV, voor de diensten / hun voorwerp voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden.
  • Aansprakelijkheid van enige vorm van indirecte schade, zoals winstderving, gevolgschade, verlies van klanten, verlies van werkuren mbt goederen / diensten voor dewelke de aansprakelijkheid Tuinarchitectuur De Winne BV wordt weerhouden, schade aan andere goederen dan deze die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken enz., is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van Tuinarchitectuur De Winne BV.

 

 1. Einde van de overeenkomst
  • De klant heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits vergoeding van Tuinarchitectuur De Winne BV voor de reeds geleverde goederen / diensten, alsook een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 25% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht.
  • In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is Tuinarchitectuur De Winne BV gerechtigd tot betaling van de reeds geleverde goederen / diensten, alsook van een forfaitaire vergoeding ten belope van 25% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, dit onder voorbehoud van het recht van Tuinarchitectuur De Winne BV op een grotere schadevergoeding indien zij meer schade kan aantonen.
  • In geval van ernstige wanprestatie in hoofde van de klant behoudt Tuinarchitectuur De Winne BV zich het recht voor om, na voorafgaandelijke ingebrekestelling van de klant waaraan niet het gepaste gevolg werd verleend, elke uitvoering op te schorten, alsook om de overeenkomst, met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte.
  • Indien de klant uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen een vordering heeft tegenover Tuinarchitectuur De Winne BV, heeft de klant het recht op dezelfde sancties ingeval Tuinarchitectuur De Winne BV in gebreke zou blijven.

 

 1. Intellectuele rechten
  • Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen – ongeacht hun vorm – blijven eigendom van Tuinarchitectuur De Winne BV, beschermd door intellectuele rechten.
  • Het is de klant verboden de plannen / tekeningen enz. zelf te commercialiseren noch gratis of ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden zonder de voorafgaandelijke toestemming van Tuinarchitectuur De Winne BV.
  • In geval van schending van zijn verplichtingen onder dit artikel door de klant – of diens bestuurder of aangestelde voor wie de klant zich sterk maakt – is de klant aan Tuinarchitectuur De Winne BV een forfaitaire schadevergoeding van vijfduizend (5.000) Euro verschuldigd, onverminderd het recht van Tuinarchitectuur De Winne om vergoed te worden ten belope van het bedrag van haar werkelijk geleden schade indien deze schade hoger is dan het voormelde forfaitaire bedrag en onverminderd haar recht om andere vorderingen in te stellen.
  • Tuinarchitectuur De Winne BV heeft het recht tot reproductie, onder welke vorm dan ook, en van de documenten, en van het werk. Zodoende verleent de klant Tuinarchitectuur De Winne BV de toelating om de plannen, beschrijvingen en foto’s van haar ontwerpen en de uitgevoerde projecten te publiceren, met inachtneming van de legitieme belangen van de klant.

 

 1. Bevoegdheid
  • In geval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement, alwaar de zetel van Tuinarchitectuur De Winne BV gelegen is, uitsluitend bevoegd.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  • Tuinarchitectuur De Winne is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant en verbindt zich ertoe om deze persoonsgegevens te verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Voor meer informatie over de verwerking van  persoonsgegevens verwijst Tuinarchitectuur De Winne BV naar de Privacy Policy op de website www.tuinarchitectuurdewinne.be, dewelke tevens zal worden overhandigd aan de klant uiterlijk op het moment van de contractsluiting en dewelke, na aanvaarding van de offerte, integraal deel zal uitmaken van de samenwerking tussen partijen.